ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Anasayfa ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Op. Dr. Kubilay  Murat ÖZDENER Kliniği (şahıs) tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Klinik veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Klinik olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizi; hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz açısından işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, işleneceğini, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarılacağını bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca işyerimizi ziyaret eden kişiler tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi                     Ad-soyad,

            İletişim Verisi                    Telefon numarası, e-posta adresi, kartvizit/broşür bilgileri

            Görsel Veri                Güvenlik kamera kayıtları.

            İşlem Güv. Bilgileri   Log Kayıtları, MAC Adres Bilgileri, IP Adresi Bilgileri.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenler ve Klinik'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz kişisel verilerinizi işyerimizi ziyaret etmeniz halinde sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

Klinik'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

Kimlik bilgileriniz, aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları: Klinik’in hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, mesleki faaliyetlerinin sürdürülmesi, hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerinin korunmasıdır.

Klinik tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

-Klinik içi güvenliğin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,

-Misafir kablosuz internet erişiminin sağlanması,  

-Suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi,

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerle, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN KANUN’DAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Kişisel verilerinizin yurt içine veya dışına aktarılıp aktarılmadığı, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Başvuru Formunu doldurarak aşağıda yazılı adresimize şahsen ibraz ederek, noter aracılığı ile göndererek, güvenli imza ile imzalayarak veya Kayıtlı Elektronik Posta hesabından aşağıda yazılı e-posta adresine göndererek Kliniğe başvurabilirsiniz. Başvuru formunu Kliniğin sekreterliğinden veyahut kubilaymurat.ozdener@hs01.kep.tr adresine mail atarak talep edebilirsiniz. Başvuruya ilişkin detaylı bilgiler form içerisinde bulunmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Klinik tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

İLETİŞİM

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği

Barbaros Mah. Büyükelçi Sk. No:12 D:aire: 1, 06680 Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 809 73 32

Fax

E-posta : kubilaymurat.ozdener@hs01.kep.tr

Web Sitesi : https://www.kubilaymuratozdener.com

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği tarafından Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Ziyaretçi Aydınlatma Metni’ni okudum.

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza: