HASTA YAKINI AYDINLATMA METİNİ

Anasayfa HASTA YAKINI AYDINLATMA METİNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER (Şahıs) tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Murat ÖZDENER veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Dr. Murat ÖZDENER Kliniği olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizi; hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz açısından işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, işleneceğini, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarılacağını bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

 Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

 Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.  (Ör. Ad, Soyad)

 İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.  (Ör. Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-Posta Adresi)  

 Fiziksel Mekân Güvenliği: Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Ör. Kamera Görüntü Kayıtları)

 İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Ör. Güvenlik Anahtarları, Log Kayıtları, IP Adresleri)  

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği olarak, siz hasta yakınlarından;

  • Sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi,
  • Kimliğinizi doğrulama, randevu işlemlerinin düzenlenmesi, randevu hakkında haberdar edilmeniz ve hastanın durumunu takip edebilmemiz amacıyla
  • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
  • Hastanın bakımının hastane dışında da sürdürülebilmesi niyetiyle bilgilendirilmeniz,
  • Hasta refakat iş ve süreçlerinin yürütülmesi
  • Hasta mahremiyetinin korunması
  • Hastadan onam alınamadığı zamanlarda tarafınızdan kanuni onamın alınması,
  • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması amaçlarıyla kişisel veriler toplamakta ve bu verileri 6698 Sayılı Kanun'a uygun şekilde saklamaktayız.
  •       

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile KVKK 8. Md.  kapsamında, Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği tarafından aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır:

• Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği’nin iş ortakları ve iştirakleri, tedavi sürecinin yürütülmesi amacıyla işbirliği içerisinde bulunduğumuz hastane, sağlık merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına iletilmektedir. Örneğin; ameliyat yapılacak olması halinde refakatçi işlemlerinin yapılabilmesi için ameliyat yapılacak hastane ile tarafınıza ait gerekli bilgiler paylaşılmaktadır.

• Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kurumlar,

• Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal merciler ve özel mevzuatların emrettiği kurum, kuruluş, kişi ve Şirketler ile;

• Ürün ve hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere, aktarılması halinde, yine aktarılacak yurtiçi kurum ve/veya işletmenin de KVKK uyumluluğu ve veri güvenliğinin bulunup bulunmadığı sorulmak sureti ile aktarılacaktır.

Kanun’un 9. maddesine göre, yurt dışına kişisel verilerinizin aktarımı;

  • İlgili kişinin açık rızasının bulunması veya
  • Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilen ülkeler) kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı, (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar),
  • Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı durumunda (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurul’un izninin bulunması, durumlarında gerçekleşebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu güvenli kabul edilen ülkeleri ilan edecektir.

VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

            Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam, fiziki) mevzuata ve Klinik politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN KANUN’DAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

1.  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Kişisel verilerinizin yurt içine veya dışına aktarılıp aktarılmadığı, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Başvuru Formunu doldurarak aşağıda yazılı adresimize şahsen ibraz ederek, noter aracılığı ile göndererek, güvenli imza ile imzalayarak veya Kayıtlı Elektronik Posta hesabından aşağıda yazılı e-posta adresine göndererek Klinik’e başvurabilirsiniz. Başvuru formuna Klinik sekreterliğinden veyahut kubilaymurat.ozdener@hs01.kep.tr adresine mail atarak talep edebilirsiniz. Başvuruya ilişkin detaylı bilgiler form içerisinde bulunmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirket tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

İLETİŞİM

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği

Barbaros Mah. Büyükelçi Sk. No:12 D:aire: 1, 06680 Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 809 73 32

Fax

E – posta : kubilaymurat.ozdener@hs01.kep.tr

Web Sitesi : https://www.kubilaymuratozdener.com

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği tarafından Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Hasta Yakını Aydınlatma Metni’ni okudum.

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza: