ÇALIŞAN/STAJYER AYDINLATMA METİNİ

Anasayfa ÇALIŞAN/STAJYER AYDINLATMA METİNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği (şahıs) tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Klinik veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Klinik olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizi; hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz açısından işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, işleneceğini, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarılacağını bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ve stajyerlere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi            Ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri, nüfus cüzdanı sureti,

            İletişim Verisi           Telefon numarası, ev adres bilgisi, e-posta adresi,

            Finansal Veri             Finansal ve maaş detayları, banka hesap bilgileri, bordrolar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, AGİ bilgileri,

            Özel Nitelikli K. VeriSabıka kaydı, sağlık raporları, doğum izni bilgileri,

            Eğitim Verisi             Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler,staj bilgileri,zorunlu staj belgesi,okul bilgileri, öğrenci belgesi,

            Görsel Veri                Gerçek kişilere ait vesikalık fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları.

            Çalışma Verisi           Pozisyon adı, birimi, unvanı, işe giriş tarihi, sigorta giriş/emeklilik durumu, sosyal güvenlik no, çalışma gün sayısı,

            İzin Verisi                  İzin kıdem baz tarihi, izne çıkış/dönüş tarihleri, izin gün sayısı,

            Diğer                          Askerlik durumu. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenler ve Kliniğin meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız kişisel verilerinizi sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

Kliniğin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları: Kliniğin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi, hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerinin korunmasıdır.

Klinik tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi,
 • İzin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması,
 • İşten çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
 • Maaş ödemelerinin yapılması,
 • Staj faaliyeti takibi ve denetimi,
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; Personel özlük dosyasının oluşturulması SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,
 • İcra dosyalarına maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Çalışanlara eğitim verilmesi,
 • Kliniğin idaresi, işin yürütülmesi, Klinik politikalarının uygulanması, 
 • İletişimin sağlanması
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğu,
 • Çalışanların ve stajyerlerin güvenliği ve işin yürütülmesi için Klinik aracı kullanımının takip edilmesi,
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,
 • Kartvizit basımının sağlanması,
 • Eğitim planlamasının yapılması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Güveniğiniz ve Kliniğimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile Logo muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;  yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ile paylaşabiliyoruz.

Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

Klinik denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Kliniğin idaresi, işin yürütülmesi, Klinik politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; iç işleyişimizi sağlamak açısından çalışma partnerlerimize kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.

Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

            Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN KANUN’DAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Kişisel verilerinizin yurt içine veya dışına aktarılıp aktarılmadığı, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Başvuru Formunu doldurarak aşağıda yazılı adresimize şahsen ibraz ederek, noter aracılığı ile göndererek, güvenli imza ile imzalayarak veya Kayıtlı Elektronik Posta hesabından aşağıda yazılı e-posta adresine göndererek Kliniğe başvurabilirsiniz. Başvuru formunu Kliniğin sekreterliğinden veyahut kubilaymurat.ozdener@hs01.kep.tr adresine mail atarak talep edebilirsiniz. Başvuruya ilişkin detaylı bilgiler form içerisinde bulunmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Klinik tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

İLETİŞİM

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği

Barbaros Mah. Büyükelçi Sok. No:12 D:aire: 1, 06680 Çankaya/ANKARA

0 (312) 809 73 32

Fax

E -posta : kubilaymurat.ozdener@hs01.kep.tr

Web sitesi : https://www.kubilaymuratozdener.com

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği tarafından Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan/Stajyer Aydınlatma Metni’ni okudum.

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza: