ÇALIŞAN/STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİ

Anasayfa ÇALIŞAN/STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Op. Dr. Murat ÖZDENER Kliniği (şahıs) tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Klinik veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Klinik olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizi; hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz açısından işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, işleneceğini, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarılacağını bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışan ve stajyer adaylarına ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi            Ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri, nüfus cüzdanı sureti,

            İletişim Verisi           Telefon numarası, ev adres bilgisi, e-posta adresi,

            Finansal Veri             Maaş beklentisi,

            Özel Nitelikli K.        Veri Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlık raporları

            Eğitim Verisi             Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, staj bilgileri, zorunlu staj belgesi, okul bilgileri, öğrenci belgesi

            Görsel Veri                Gerçek kişilere ait vesikalık fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları,

            Çalışma Verisi                       Pozisyon adı, birimi, unvanı, iş tecrübelerine ilişkin bilgiler,

            Diğer                          Askerlik durumu, sürücü belgesi bilgileri, özgeçmişinize sizin tarafınızdan eklenmiş Klinikimiz tarafından öngörülemeyen diğer bilgiler. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki olası iş ve diğer akitlerin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Kliniğin meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiziş başvurunuz sırasında istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız kişisel verilerinizi sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

Kliniğin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları: Kliniğin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi, hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerinin korunmasıdır.

Klinik tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

  • İş başvuru sürecinizi yönetilebilmesi,
  • Sizinle iletişim kurulabilmesi,
  • Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespitinin sağlanması,
  • Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi,
  • Klinik araçlarının kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp kullanamayacağınızın tespitinin sağlanması,
  • Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi,
  • Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi,
  • İş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumunuzun olup olmadığının tesbiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum sağlanabilmesi,
  • Klinik içerisinde güvenliğin sağlanması.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Güvenliğiniz ve Kliniğimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN KANUN’DAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Kişisel verilerinizin yurt içine veya dışına aktarılıp aktarılmadığı, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Başvuru Formunu doldurarak aşağıda yazılı adresimize şahsen ibraz ederek, noter aracılığı ile göndererek, güvenli imza ile imzalayarak veya Kayıtlı Elektronik Posta hesabından aşağıda yazılı e-posta adresine göndererek Kliniğe başvurabilirsiniz. Başvuru formunu Kliniğin sekreterliğinden veyahut kubilaymurat.ozdener@hs01.kep.tr adresine mail atarak talep edebilirsiniz. Başvuruya ilişkin detaylı bilgiler form içerisinde bulunmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Klinik tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

İLETİŞİM

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği

Barbaros Mah. Büyükelçi Sok. No:12 D:aire: 1, 06680 Çankaya/ANKARA

0 (312) 809 73 32

Fax

E - posta : kubilaymurat.ozdener@hs01.kep.tr

Web Sitesi : https://www.kubilaymuratozdener.com

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği tarafından Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’ni okudum.

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza: